APOSS Liberec,

příspěvková organizace


Ambulantní a pobytové sociální služby

KONTAKTY

Adresa

Zeyerova 832/24
460 01 Liberec

Telefon

(+420) 485 106 681

Ostatní údaje

: 71220071
ID datové schránky: r2skgtv
                        Bankovní spojení:                        78-6239350237/0100


Bc. Helena Vopařilová, DiS.

ředitelka organizace

Telefon

(+420) 606 769 079

E-mail

aposs(zavináč)aposs.cz

Mgr. Ing. Ľubomíra Venclová 

sociální pracovnice

Telefon

(+420) 775 189 628

E-mail

venclova(zavináč)aposs.cz

Ing. Jiří Benedikt

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Telefon

(+420) 731 546 921

E-mail

dpo(zavináč)jiribenedikt.cz

Ing. Lenka Kancianová

ekonom

Telefon

(+420) 602 435 697

E-mail

ekonom(zavináč)aposs.cz

Naše služby

DOKUMENTY


TransformaceProbíhá aktualizace webových stránek. Děkujeme za pochopení.😊


Centrum denních služeb

Místo poskytování sociální služby:
Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1

Ambulantní služba
Služba je poskytována v pracovní dny
od 6:30 hod. do 19:00 hod. 

Poslání
Centrum denních služeb poskytuje sociální službu osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Posláním Centra je prostřednictvím nabízených pracovních činností, volnočasových a zájmových aktivit předcházet sociálnímu vyloučení, upevňovat získané dovednosti a návyky, rozvíjet samostatnost každého uživatele.

Cílová skupina
Osoby s mentálním postižením a osoby s poruchami autistického spektra ve věku od 7 let.

Centrum denních služeb

Cíle Centra

 • Aktivizačními činnostmi upevňovat získané dovednosti a návyky v péči o svou osobu a tím získávat soběstačnost.

 • Rozvíjet sociální vztahy a kompetence uživatelů (nácvik komunikace v modelových situacích, v obchodě, na nádraží).

 • Formou pracovní rehabilitace získávat a upevňovat pracovní návyky a dovednosti, připravit tak uživatele na možné zaměstnání v chráněné dílně nebo na otevřeném pracovním trhu.

 • Nabízet smysluplné naplnění volného času v zájmových a volnočasových aktivitách.

Rozvojové cíle

 • Poskytovat službu dle individuálních potřeb uživatele (vytvoření menších skupin, zaměření aktivizačních činností na uživatele s PAS a těžkým mentálním postižením, vytvoření cvičných domácností - nácvik běžných dovedností).

 • Zajištění bezbariérové úpravy objektu Centra tak, aby služeb centra mohli využívat i uživatelé imobilní (výstavba výtahu nebo plošiny).

 • Rozšíření prostor pro terapeutické a aktivizační činnosti ve 2. patře budovy.

 • Rekonstrukce hygienického zařízení v budově dílny, vybudování bezbariérového vstupu.

 • Nabídka služby sociální péče Centra denních služeb pro žáky s mentálním postižením a PAS do 19:00 hod., včetně prázdnin.

 • Rozšíření kapacity CDS o 5 klientů a navýšení počtu zaměstnanců o 2 pracovníky.

Principy Centra

 • Respektování volby, potřeb a práv uživatele - služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, uspokojují jejich potřeby, podporují jejich lidskou důstojnost.

 • Rovnocenný přístup – služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran.

 • Individuální přístup orientovaný na uživatele služby - uživatelé se rozhodují sami, které služby jsou pro ně důležité a které služby by chtěli využívat.

 • Diskrétnost - důvěrné informace jsou zachovávány.

 • Aktivní účast uživatelů na průběhu služby a poskytování přiměřené podpory - motivací a poskytnutím podpory uživatele rozvíjet soběstačnost, schopnosti a  dovednosti.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Místo poskytování sociální služby:
Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1 

Nová Ves 281, 463 31 Chrastava
Nová Ves 55,   463 31 Chrastava

Pobytová služba
Služba je poskytována celoročně.  

Cíle, zásady a cílová skupina
Posláním Domova je poskytování takové míry podpory osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra, aby se jejich život co nejvíce podobal životu běžné populace. Prostřednictvím nabízených činností, aktivit, umožnit uplatňovat získané dovednosti a posilovat jejich seberealizaci a nezávislost.

Pro osoby důchodového věku zajištění důstojného a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, která jim vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a individuálním potřebám umožní vést plnohodnotný život.

Cílová skupina
Osoby s mentálním postižením a poruchami autistického spektra ve věku od 18 let.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Cíle Domova

 • Vytvoření příjemného domácího prostředí, které uživatelům poskytuje pocit jistoty bezpečí.

 • Poskytnutí individuální a kvalitní služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu na základě osobních přání, cílů uživatelů (maximální podpora soběstačnosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy, získávání upevňování pracovních návyků formou drobné pracovní rehabilitace).

 • Vytváření podmínek pro aktivní využívání volného času, zajišťování kulturních zájmových aktivit pro uživatele.

 • Předcházení vzniku sociální izolace uživatelů a zamezení tak jejich sociálního vyloučení, podporování vztahů uživatelů s rodinami, blízkými osobami.

 • Zachování kontaktu uživatelů se společenským prostředím s možností využívání dalších veřejných služeb.

Rozvojové cíle

 • Změna místa a způsobu poskytování sociální služby s ohledem na stávající stav zařízení.

 • Změna místa – plán je opustit stávající objekt, aby uživatelé bydleli tak, jako každý jiný člověk (tzn. objekty v komunitě, v jedné domácnosti max. 6 lidí).

 • Změna způsobu poskytování služby – služba bude poskytována v domácnostech, individuální podpora v předem sjednaných úkonech.

 • Zařazení organizace do projektu „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje“.

 • Příprava pracovníků na změnu - vzdělávaní pracovníků organizace v procesu transformace.

 • Příprava uživatelů na změnu (změna osobních cílů).

Principy Domova

 • Při poskytování sociální služby je uplatňován individuální přístup s respektem k právům, individuálním potřebám, přáním a představám uživatele.

 • Uživatelům je poskytována taková míra podpory, jakou nezbytně potřebují.

 • Snaha o zachování co největší možné míry samostatnosti uživatele s využíváním běžných služeb veřejné sítě, co největší podpory k nezávislosti a samostatnosti s přijetím odpovědnosti za svá rozhodnutí.

 • Přístup k uživatelům je bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace.

 • Podpora přirozených sociálních vztahů uživatele s rodinou a kamarády.

 • Dodržování diskrétnosti a mlčenlivosti o citlivých a osobních informacích uživatelů.

 • Nabídka flexibilní služby s možností reagovat na každodenní individuální potřeby uživatelů.

Naše historie

Motto: “Všechny děti jsou naše“

V červnu 1966 se ve městě Liberec shromáždili rodiče dětí s mentálním postižením, spolu se zástupci veřejných institucí, aby projednali možnosti zřízení denního a týdenního pobytu pro jejich děti. Od 1. ledna 1967 bylo v Liberci založeno první takové zařízení, které bylo otevřeno v září 1969 jako Ústav sociální péče (ÚSP) Liberec. To poskytovalo podporu dětem, zatímco zůstávaly v péči svých rodičů, čímž byl podporován jejich citový vývoj.

ÚSP Liberec byl pod správou Okresního úřadu až do roku 2002, kdy byly okresní úřady zrušeny a zařízení přešlo pod Liberecký kraj. Nová ředitelka paní Ivana Gláserová zavedla týdenní pobyt a vylepšila služby zařízení, včetně zřízení vlastního stravovacího zařízení. V roce 2005 byl k ÚSP připojen Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves, což rozšířilo kapacitu a služby pro další skupiny klientů.

Od června 2007, kdy ÚSP získal právní subjektivitu a změnil svůj název na APOSS Liberec, poskytuje ambulantní a pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách. Toto zařízení pokračuje v podpoře osob s mentálním postižením, čímž přispívá k lepší kvalitě jejich života a integraci do společnosti.

Centrum denních služeb

Zeyerova 832/24
460 01 Liberec

tel.: (+420) 485 106 681

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

Nová Ves 55
463 31 Chrastava

tel.: (+420) 482 725 416

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

Nová Ves 281
463 31 Chrastava

tel.: (+420) 482 725 416

Naše sociální služby jsou finančně podporovány z rozpočtu
Libereckého kraje

Podpořeno z fondu solidarity EU - náprava
povodňových škod

Transformace DOZP je podpořena z projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/87.00022